Szabályzat

I. DEFINÍCIÓK

Adatkezelő – a Szabályzatban megnevezett alany, aki a Szolgáltatást üzemelteti és annak tulajdonosa; Ügyfél/Alany – természetes személy, jogi személy vagy más a Szolgáltatásban szerződéskötésre, megrendelés tételére jogosultsággal rendelkező alany; Fogyasztó – természetes személy, aki megrendelést tesz és szerződést köt gazdasági tevékenységével vagy foglalkozásával nem összefüggő célból; Speciális ajánlat – az Eladó által a megrendelés megtételekor vagy az után felajánlott promóciós akció; Termékek – a Szolgáltatás által értékesített ingóságok; Szabályzat – jelen Szabályzat; Szolgáltató – https://static.masscdn.com elérhetőség alatt található internetes portál, amelynek keretében bemutatásra kerülnek a megvásárolható Termékek és megköttetik a Szerződés; Eladó – alany, aki az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a Szolgáltatón keresztül a Felhasználó felé irányítja a Szerződés megkötésére és a Termékek megvásárlására irányuló ajánlatot; Elektronikus úton történő Értékesítés / Elektronikus értékesítés – Értékesítési szolgáltatás nyújtása a Felhasználó számára, amelynek során az adatok küldése és fogadása tele-informatikai Rendszerek segítségével történik a Felhasználó egyéni kérésére a felek egyidejű személyes jelenléte nélkül és amelynek során az adatok továbbítása telekommunikációs hálózat segítségével történik; Értékesítési szerződés – szerződés amelyben az Eladó kötelezi magát arra, hogy a Termék tulajdonjogát átruházza a Fogyasztóra, a Fogyasztó pedig kötelezi magát arra, hogy átveszi azt és kifizeti az Értékesítő számára annak árát; Szolgáltatások – a jelen Szabályzatot tartalmazó szolgáltatások, amelyek részletesen az alábbiak: a Felhasználó számára a Szolgáltatóhoz való hozzáférés biztosítása; marketing és kereskedelmi információk rendelkezésre bocsátása; Megrendelési formanyomtatvány rendelkezésre bocsátása; a megrendelési adatlap adatainak továbbítása a Szolgáltató felé; a megrendelésre vonatkozó adatok továbbítása a Szolgáltatótól a Felhasználó felé; Felhasználó – nagykorú cselekvőképességének birtokában lévő vagy hivatalos gyámja hozzájárulását birtokló kiskorú vagy cselekvőképességében korlátozott természetes személy; Megrendelés – az Érintett/Alany közvetlenül Termék megvásárlására irányuló szerződéskötésre vonatkozó szándéknyilatkozata, amely meghatározza a Termékek fajtáját és számát, amelyet a Szolgáltatóhoz a Megrendelési Adatlapon nyújt, a Szabályzat IV részében található módon;

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Szabályzat meghatározza: A Felhasználók számára a Szolgáltatás igénybevételének elveit; A Megrendelések leadásának és a Szerződéskötés elveit; A Megrendelés teljesítésének és kézbesítésének elveit; A reklamációs eljárás módját. A Szolgáltatás igénybevételéhez aktuális internet böngésző valamint kiszolgálásához szükséges berendezést szükséges. Minden Felhasználó saját hatáskörben gondoskodik az ezekhez való hozzáférésről. A Szolgáltatás Adatkezelője az ADMAD Limited, székhelye 13 Konstantinou Oikonomaki, 2402 Egkomi, Nikozja, Ciprus, e-mail: [email protected] A Szolgáltatások igénybevételének kezdete egyenértékű a Szabályzat szövegének megismerésével és a Szabályzat, az Adatvédelmi feltételek és Cookie törvény feltételeinek valamint egyéb a Szolgáltató által a Szolgáltatás teljesítését szabályozó dokumentum elfogadásával. Az Adatkezelő a Szolgáltatást kizárólag a Szabályzatban meghatározott elvek alapján nyújtja, és nem járul hozzá a Szolgáltató használatához a Szabályzattól eltérő módon. Az Adatkezelő a Szolgáltató tulajdonosa és ennek segítségével nyújtja a Szolgáltatást. Az Adatkezelő a Termékekre vonatkozó kereskedelmi információ bemutatásával foglalkozik, valamint lehetővé teszi a Felhasználóknak, hogy Megrendeléseket adjanak le és az Eladóval a Termékek eladására vonatkozó Szerződéseket kössenek. Az Adatkezelő nem a Termékek Eladója és a törvényi előírások által megengedett értelemben nem felel a Termékekkel és Szerződéssel kapcsolatban. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során köteles betartani a törvényi előírásokat és a jó modort, figyelembe véve harmadik személyek személyi tulajdonát és személyi jogait. A Felhasználó különösen nem veheti igénybe a Szolgáltatót úgy, hogy megzavarja annak működését, pl. meghatározott program vagy berendezés alkalmazásával valamint a Szolgáltatón keresztül saját tartalmak küldésével vagy, ezen belül nem megrendelt kereskedelmi információ elhelyezésével. A Felhasználó nem juttathat el sem az Eladónak sem z Adatkezelőnek igaztalan, sértő, félrevezető jellegű tartalmakat. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben nem kívánt tevékenység derülne ki, korlátozza a Felhasználók számára a Szolgáltatóhoz való hozzáférést. Az Adatkezelő és Eladó általi adatfeldolgozás elveit az Adatvédelmi feltételek tartalmazza.

III. MEGRENDELÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

A Szolgáltatásban a Termékek csomagolás-számára vonatkozó információ alkotja az ajánlatot a megfelelő jogi előírások értelmében. Az ajánlat elfogadása a Megrendelés leadásával történik. A Megrendelés megtétele az Ügyfél részéről szándéknyilatkozatnak minősül a Szerződés megkötésére. és az ajánlat elfogadására. Abban az esetben, ha a Szolgáltatásban a Termék ára csökkentett a szokásos árhoz képest, a speciális ajánlat csak annak megváltozásáig vagy az Adatkezelő által a Szolgáltatásból való eltávolításáig érvényes. A speciális ajánlatot az Eladó telefonbeszélgetés közben is, amelyről a 6. pontban van szó, továbbíthatja a Fogyasztó felé. A Megrendelés megtétele az Ügyfél által a Szabályzat elfogatása után lehetséges. A Megrendelés megtétele a Szolgáltató felületén található utasítás alapján történik, amely a megrendelőlap kitöltésével, a Szabályzat jóváhagyásával valamint a Megrendelés-gomb megnyomásával valamint a megrendelés bevezetésével a Szolgáltató rendszerébe történik. A Megrendelés megvalósítható az Ügyfél és az Eladó közötti telefonbeszélgetésben is, abban az esetben, ha az Eladó biztosítja ezt a lehetőséget. Az Ügyfél teljes felelősséggel tartozik a Szolgáltatásba bevezetett adatainak helyességéért. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy nem továbbítja az Eladó felé azokat az adatokat, amelyek nem komplettek, valótlanok, ismétlődőek vagy olyan okok miatt, amelyek arra utalnak, hogy azok nem valósak vagy nem helyesek. Az Eladó fenntartja a jogot a megrendelés elutasítására, abban az esetben, ha a megrendelés adatainak ellenőrzése a fenti vagy egyéb okokból lehetetlenné teszi annak teljesítését. Abban az esetben, ha az Ügyfél által a Termék kifizetésére azelőtt kerül sor, hogy az Adatkezelő vagy az Eladó elvégezte volna a 6. pontban ismertetett ellenőrzést, a pénzösszeg azután, hogy megállapításra került, hogy a megrendelés nem teljesíthető, haladéktalanul visszafizetésre kerül az Ügyfélnek. Az Eladó ellenőrzési tevékenységének körébe tartozik a Megrendelés adatainak automatikus ellenőrzése, az e-mail cím és telefonszám az adatok helyességének ellenőrzése céljából. Az ellenőrzés elutasítása vagy befejezésének lehetetlen volta a Megrendelés törlését vonhatja maga után, a 6. pont rendelkezései alapján. Az eladási Szerződés megkötése az alábbi események bármelyikének megtörténte esetén jön létre: az Eladó által a Termékek kifizetésének elfogadása; a Megrendelés visszaigazolása az Eladó által; a Termék átvétele az Ügyfél által. Az Ügyfél által a Megrendelés megtétele után, az Eladó visszaigazolást küld a megrendelésről az Ügyfélnek. Az Ügyfél kérésére valamint az érvényben lévő előírásoknak megfelelően, az Eladó ÁFÁs számlát állít ki az Ügyfél részére. Az ÁFÁs számla igényét jelezni kell az Eladó felé.

IV. ÁRAK ÉS FIZETÉSI MÓDOK

A Termékek ára és a speciális ajánlatok annak az országnak a valutájában vannak feltüntetve, ahol az eladás történik. Az árak tartalmazzák az ÁFÁt valamint vámot és hasonló jellegű a Termékek eladásával és arra a területre történő szállításával kapcsolatos költségeket, ahol az Eladó a tevékenységét folytatja. Az árak nem tartalmaznak vámot vagy más a Termékek olyan helyre történő szállításával kapcsolatos költségeket, amely az Eladó tevékenységének területén kívül található. Az Eladó átvételkori fizetést alkalmaz, bankkártyás valamint PayPal vagy egyéb fizetési közvetítő segítségével. Az Eladó által alkalmazott fizetési módok változhatnak attól függően, hogy az eladás mely országban történik, ezek fel vannak tüntetve a Szolgáltatásban.

V. TERMÉKEK KISZÁLLÍTÁSA

A Termékek kiszállítása futárszolgálat közreműködésével történik. A Kiszállítás költségei a Megrendelés leadásakor vannak ismertetve. Amennyiben nincs feltüntetve kiszállítási költség, a kiszállítás ingyenes. A Termékek sztenderd kiszállítási ideje a megrendelés leadásától számított 3 munkanap (a megrendelési folyamat lebonyolításának ideje). A sztenderd kiszállítási határidő a kiküldés napjától számított 3 nap (kiszállítási idő). A futár két kísérletet tesz a kézbesítésre, ezután a csomag a futárszolgálat átvételi pontján várja a termék Ügyfél általi átvételét. Abban az esetbe, ha az Ügyfélnek nem kerül átadásra a Termék, az Eladó megpróbálja felvenni az Ügyféllel a kapcsolatot. A kézbesítés újabb kísérlete az Ügyfél költségére történik. A kézbesítés kudarca esetén az Eladóak jogában áll elállni a Szerződéstől. Ilyen esetben az Eladó visszaszolgáltatja az Ügyfélnek az árat abban az esetben, ha az már befizetésre került, csökkentve azt a kiszállítási költség árával. Az Ügyfél köteles az átvételkor ellenőrizni a Terméket annak megállapítása érdekében, hogy az nem sérült-e meg kiszállítás közben. Az Ügyfél vállalja a Termék szállítás közbeni sérülésének rizikóját. Abban az esetbe, ha sérült a Termék, haladéktalanul fel kell venni a kapcsolatot az Eladóval. Az Ügyfél kezesség címén is jelentheti a termék hibáját. Olyan Ügyfél esetében, aki nem Fogyasztó a Termék véletlen megsérülésének vagy elveszésének kockázata az Ügyfélé a Termék a szállítónak történő átadásának pillanatától.

VI. ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL

Az Ügyfél, aki Fogyasztó, jogában áll elállni a szerződéstől a Termék tulajdonba vételének napjától számított 14 napon belül, indoklás megadása nélkül. A Szerződéstől való elállásról szóló nyilatkozatot írásban vagy elektronikusan is be lehet adni. A Szerződéstől való elállás jogának érvényesítése céljából az Ügyfél használhatja a Szabályzathoz csatolt Szerződéstől való elállás formanyomtatványt vagy saját nyilatkozatot fogalmazhat meg egyértelmű tartalommal. Ahhoz, hogy a szerződéstől való elállás határidőn belül történjen, elég a szerződéstől való elállásról szóló nyilatkozatot a határidő lejárta előtt elküldeni. A szerződéstől való elállás joga kizárt olyan szerződés esetében, amikor a szolgáltatás tárgya lepecsételt csomagolásban kerül kézbesítésre, és amelyet a Fogyasztó által a csomagolás felnyitása után nem lehet visszaadni egészségügyi vagy higiéniai okok matt. A szerződéstől való elállás jogának kizárása különösen vonatkozik az étrend-kiegészítő, kozmetika kategóriába tartozó Termékekre. A Fogyasztó által a szerződéstől való elállás esetében a szerződés érvénytelennek tekintendő. Az Eladó visszaszolgáltatja a Fogyasztónak a tőle kapott összes pénzeszközt, kivéve annak költségét, ha a Fogyasztó más kézbesítési módot választott, mint az Eladó által felajánlott legolcsóbb kézbesítési mód. A szerződéstől való elállás esetén a Fogyasztó köteles a szerződéstől való elállásról szóló nyilatkozatának napjától számított 14 napon belül saját költségére visszaszolgáltatni a Terméket az Eladónak. Nem elfogadott az átvételkori fizetéssel történő visszaküldés. A visszaküldésnek ki kell terjednie a Vásárló által az Eladótól kapott összes termékre, beleértve a leadott Megrendelés alapján ingyenesen kapott termékeket is. A pénzeszközök visszaszolgáltatása a termék Fogyasztó általi visszaszolgáltatásának, vagy a visszaküldés igazolásának napjától számított 14 napon belül történik, attól függően, hogy a kettő közül melyik esemény következik be előbb. Az Eladó a termék árát ugyan olyan fizetési móddal szolgáltatja vissza, amilyent a Fogyasztó alkalmazott, hacsak a Fogyasztó kifejezetten nem kért más fizetési módot, amely nem kerül neki további költségekbe. Abban az esetben, ha a Fogyasztó lakóhelyének országában a fogyasztói eladásra vonatkozóan kedvezőbb előírások az érvényesek, mint a fent leírtak, akkor ezek az előírások az alkalmazandóak.

VII. REKLAMÁCIÓ

Abban az esetben, ha a termék fizikai hibákkal rendelkezik, az Eladó ezért kezesség címén felel az érvényben lévő jogszabályi előírások szerint. A reklamáció megvizsgálása érdekében az Ügyfélnek reklamációt kell benyújtania – amennyiben a reklamáció felismerése ezt igényli – és a küldeményt vissza kell küldenie az Eladónak. Ugyan ilyen úton tehet reklamációt az Ügyfél az Adatkezelő általi szolgáltatásra vonatkozóan is, ebben az esetben a reklamációt az Adatkezelő irányába kell megtenni. A benyújtott reklamációnak az alábbiakat kell tartalmaznia: az Ügyfél azonosító és kapcsolattartási adatait; a vásárlás dátumát és a Termék nevét; a Termék hibáinak pontos leírását; leírást arról, hogy mikor és milyen körülmények között történt meg a termék hibáinak megállapítása; a reklamáló követeléseit; a követelés teljesítését lehetővé tevő információt (pl. címet vagy bankszámla számot); abban az esetben, ha a reklamáció szolgáltatásra vonatkozik – a helytelen körülmény leírását és előfordulásának dátumát. A reklamációt az Eladó felé (i) írásban vagy (ii) e-mailben kell beadni. A reklamációt az Eladó a reklamáció kézhezvételétől számított 14 napon belül bírálja el. A reklamációra történő választ az Eladó tartós hordozón küldi el. Abban az esetben, ha a kereskedelmi szerződés olyan Ügyféllel jött létre, aki nem Fogyasztó, kizárt a Termék hibáira vonatkozó kezesség címén benyújtott reklamáció.

VIII. BÍRÓSÁGON KÍVÜLI REKLAMÁCIÓ ELBÍRÁLÁSI MÓDOK ÉS KÖVETELÉS KEZELÉS

Az Ügyfél, aki reklamációt vagy követelést szeretne érvényesíteni az Eladóval szemben igénybe veheti a reklamáció vagy követelés bíróságon kívüli módokon történő kivizsgálását. Az ilyen módon történő kivizsgálás igénybevétele önkéntes és abban az esetben van helye, ha erre mindkét fél beleegyezését adja. Az Európai Bizottság internetes platformot biztosít a Fogyasztók és Vállalkozók vitáinak elbírálásához (ODR platform). Ez a következő címen érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX. EGYÉBB HATÁROZATOK

A Fogyasztókkal való vitás kérdések eldöntésében a Fogyasztó lakhelye szerinti megfelelő bíróság az illetékes. Olyan Ügyfelek esetében, akik nem minősülnek Fogyasztónak az Eladó székhelye szerinti megfelelő bíróság az illetékes. Az általánosan érvényes jogszabályok betartása mellett, a Szerződésre az Eladó székhelye szerint érvényes jogszabályok az irányadók.