Adatvédelmi irányelvek

I. DEFINÍCIÓK

Adminisztrátor – a Szabályzatban felsorolt szervezet; Személyes adat – minden olyan információ egy természetes személyről, akit egy vagy több olyan konkrét tényező azonosít, amely meghatározza a fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitást, ideértve az eszköz IP-címét, a helyadatokat, az internetes azonosítót és az interneten keresztül gyűjtött információkat. sütik és más hasonló technológia; Szabályzat – ez az adatvédelmi szabályzat; RODO – Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről; Felhasználó – a Weboldalt teljes cselekvőképességgel és a törvényes képviselőjének hozzájárulásával használó nagykorú természetes személy, kiskorú vagy cselekvőképtelen személy;

II. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatokat, beleértve a Felhasználók személyes adatait is, a következő célból gyűjtjük és kezeljük: a Weboldal használata; megbízások benyújtása és végrehajtása; marketingtevékenységek végzése, beleértve a kontextuális és viselkedésalapú reklámozást; direkt marketing, ha a Felhasználó ehhez hozzájárult. A Weboldalt használó valamennyi személy személyes adatait (beleértve az IP-címet és a cookie-k vagy más hasonló technológiák révén gyűjtött információkat) az Adminisztrátor kezeli: elektronikus szolgáltatások nyújtása a Weboldalon (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont); a Weboldalon leadott megrendelések kezelésére, ideértve az Eladónak történő átadás célját is (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont); az Eladó panaszának kezelése érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont); elemzési és statisztikai célokra (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont); kontextuális marketing lebonyolítása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont); technikai célokra (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). A Weboldal Felhasználó általi rendelése személyes adatainak kezelésével jár. A kötelezően megjelölt adatok megadása a megrendelés elfogadásához és feldolgozásához szükséges. A Felhasználó megrendelésének leadásával a Felhasználó a megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatait a szerződés teljesítése érdekében az eladó rendelkezésére bocsátjuk. Személyes adatok kezelése: a leadott megrendelés teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont); az Adminisztrátort és az Eladót terhelő törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont); elemzési és statisztikai célokra (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont); követelések érvényesítése céljából (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont); elégedettségi felmérések céljából (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Az Adminisztrátor a Felhasználók személyes adatait marketing tevékenység végzése érdekében kezeli, amely magában foglalhatja: olyan marketingtartalom megjelenítése a Felhasználó számára, amely nem az ő preferenciáira szabott (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont); a hozzájárulás keretein belül e-mailben vagy SMS-ben értesítést küldeni olyan ajánlatokról vagy tartalomról, amelyek bizonyos esetekben kereskedelmi információkat tartalmaznak (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

III. SÜTIK

A sütik kisméretű szöveges fájlok, amelyek a Weboldalt böngésző Felhasználó eszközére telepítve vannak. A sütik olyan információkat gyűjtenek, amelyek megkönnyítik a weboldal használatát – például megjegyzik a Felhasználó Weboldalon tett látogatásait és a Felhasználó által végzett tevékenységeket. Az ügyintéző az ún szolgáltatási sütiket elsősorban a Felhasználó elektronikus úton nyújtott szolgáltatások biztosítására, valamint ezen szolgáltatások minőségének javítására. Ezért az Adminisztrátor és a számára analitikai és statisztikai szolgáltatásokat nyújtó egyéb jogalanyok cookie-kat használnak azáltal, hogy információkat tárolnak, vagy hozzáférnek a Felhasználó telekommunikációs végberendezésén (számítógép, telefon, táblagép stb.) már tárolt információkhoz. Az erre a célra használt sütik a következők: a Felhasználó által megadott adatokat tartalmazó cookie-k (munkamenet-azonosító) a munkamenet időtartamára (felhasználói beviteli cookie-k); a munkamenet időtartama alatt hitelesítést igénylő szolgáltatásokhoz használt hitelesítő cookie-k (hitelesítési cookie-k); a biztonság biztosítására használt cookie-k, például a hitelesítés területén elkövetett csalások felderítésére (felhasználóközpontú biztonsági cookie-k); munkamenet-cookie-k multimédiás lejátszókhoz (pl. flash player cookie-k), a munkamenet időtartamára (multimédiás lejátszó munkamenet-cookie-k); a weboldal forgalmának figyelésére használt cookie-k. Az adminisztrátor marketing célokra is használ cookie-kat, ennek érdekében az Adminisztrátor információkat tárol, illetve hozzáférést nyer a Felhasználó telekommunikációs végberendezésén (számítógép, telefon, táblagép stb.) már tárolt információkhoz. A cookie-k és az azokon keresztül gyűjtött személyes adatok marketingcélú felhasználásához, különösen harmadik felek szolgáltatásainak és áruinak reklámozása terén, a Felhasználó hozzájárulása szükséges. Ez a hozzájárulás a böngésző megfelelő konfigurációján keresztül kifejezhető, és bármikor visszavonható, különösen a cookie-előzmények törlésével és a cookie-k letiltásával a böngésző beállításaiban.

IV. AZ ADATFELDOLGOZÁS IDŐSZAKA

Az adatok kezelése a szolgáltatás teljesítésének vagy a megrendelés teljesítésének időtartama alatt történik, a hozzájárulás visszavonásáig vagy az adatkezelés elleni tényleges kifogás közléséig olyan esetekben, amikor az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke. Az adatkezelés időtartama meghosszabbítható, ha az adatkezelés igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy az azokkal szembeni védekezéshez szükséges, ezt követően pedig csak akkor és olyan mértékben, amelyet jogszabály előír. Az adatkezelési időszak lejártát követően az adatok visszafordíthatatlanul törlődnek vagy anonimizálódnak.

V. FELHASZNÁLÓI ENGEDÉLYEK

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog – ezen az alapon az ilyen kérelmet benyújtó személy, az Adatkezelő tájékoztatást ad a személyes adatok kezeléséről, beleértve különösen az adatkezelés célját és jogalapját, az adatok körét a kezelt személyek, a személyes adatokat közölt jogalanyok és azok eltávolításának tervezett időpontja. Az adatok másolatának beszerzéséhez való jog - ennek alapján az Adatkezelő másolatot biztosít a kérelmet benyújtó személyre vonatkozó kezelt adatokról. Helyesbítés joga - ennek alapján az Adatkezelő a kezelt személyes adatokkal kapcsolatos minden következetlenséget vagy hibát eltávolít, hiányos vagy módosult hiányossága esetén kiegészíti vagy frissíti. Az adatok törléséhez való jog – ezen az alapon kérheti azon adatok törlését, amelyek kezelésére már nincs szükség azon cél eléréséhez, amelyből azokat gyűjtötték. Az adatkezelés korlátozásához való jog - ennek alapján az Adatkezelő beszünteti a személyes adatokkal kapcsolatos műveletek végzését, kivéve azokat a műveleteket, amelyekhez az érintett hozzájárult, és azok tárolását az elfogadott megőrzési szabályoknak megfelelően, vagy a korlátozás okának fennállásáig. adatkezelés (pl. a felügyeleti hatóság határozata kerül kiadásra, amely engedélyezi az adatok további kezelését). Adattovábbítás joga - ennek alapján a megkötött szerződéssel vagy hozzájárulással összefüggésben az adatok kezelése az Adatkezelő az érintett által megadott adatokat olyan formátumban adja ki, amely lehetővé teszi azok számítógépes olvasását. Lehetőség van arra is, hogy kérjék ezen adatok más szervezetnek történő elküldését – feltéve azonban, hogy mind az Adminisztrátor, mind a másik entitás részéről technikai lehetőségek vannak erre vonatkozóan. Tiltakozás joga az adatok marketing célú kezelése ellen – az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak marketing célú kezelése ellen. Az elégedettségi felméréshez kapcsolódó célú adatkezelés tiltakozásának joga - az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak az elégedettségi felméréshez kapcsolódó célból történő kezelése ellen. Az adatkezelés egyéb céljaival szembeni tiltakozás joga - az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Adatkezelő jogos érdeke alapján (pl. elemzési vagy statisztikai célból vagy vagyonvédelmi okokból) . Az ezzel kapcsolatos kifogásnak indokolást kell tartalmaznia, és azt az Adminisztrátor értékeli. A hozzájárulás visszavonásának joga - ha az adatkezelés hozzájárulás alapján történik, az érintett jogosult azt bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. Panasztételi jog - ha megállapítást nyer, hogy a személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit vagy a személyes adatok védelmére vonatkozó egyéb rendelkezéseket, az érintett panasszal élhet az illetékes nemzeti hatóságnál. A joggyakorlási kérelmet az Ügyintéző Szabályzatban megjelölt címére kell benyújtani.

VI. ADATKEZELÉS ÉS BIZTONSÁG

A fent leírt célok érdekében a személyes adatok átadhatók külső jogalanyoknak, ideértve különösen a beszállítókat olyan szervezeteknek, mint a bankok és pénzforgalmi szolgáltatók, a számviteli, jogi, szállítási, marketing szolgáltatásokat nyújtó szervezetek és az Adminisztrátorhoz kapcsolódó szervezetek. Megrendelés esetén a Felhasználó adatait az Eladó rendelkezésére bocsátjuk az adásvételi szerződés megkötése és teljesítése érdekében. A felhasználók személyes adatait nem továbbítják az EGT-n kívülre. Az adatkezelő folyamatosan kockázatelemzést végez annak érdekében, hogy a személyes adatokat biztonságos módon kezelje - mindenekelőtt biztosítva, hogy az adatokhoz csak az arra jogosultak férhessenek hozzá, és csak olyan mértékben, ameddig az a személyes adatok biztonságos kezeléséhez szükséges. feladatokat végeznek.. Az adminisztrátor gondoskodik arról, hogy a személyes adatokkal kapcsolatos minden műveletet rögzítsenek és csak arra feljogosított alkalmazottak és munkatársak végezzenek. Az Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy alvállalkozói és egyéb együttműködő felei minden esetben garantálják a megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazását, amikor az Adatkezelő kérésére személyes adatokat dolgoznak fel.

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az Adminisztrátor fenntartja a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. Az általánosan alkalmazandó törvényi rendelkezésekre is figyelemmel, a jelen Szabályzatra az Adminisztrátor székhelyének joga alkalmazandó.